NOWY STARY RYNEK

0
406

1.Place miejskie – inne miasta mają, dlaczego my nie?

Wiele placów miejskich zwanych inaczej rynkami,
w miastach całej Europy, pełni dziś rolę reprezentacyjną.
Są to także miejsca utrwalania pamięci zbiorowej, gdzie powstają ważne pomniki, wmurowywane są tablice.
Ale są to też miejsca ze wszech miar aktywne i żywe – tutaj od-bywają się koncerty, pokazy, otwierane są wystawy i wiele innych wydarzeń.
Zagospodarowanie placów miejskich stanowi dziś ważne wy-zwanie urbanistyczne, jednocześnie bywa szansą dla miast na roz-wój życia publicznego, towarzyskiego, kulturalnego, turystycznego.
Czy w Słupsku mamy rynek, którym możemy się pochwalić? Gdzie z chęcią pójdziemy na spacer, odpoczniemy na ławce, obej-rzymy wystawę, zabierzemy na przechadzkę znajomych z innego miasta?
Czeka nas duże wyzwanie – ale realne i już bardzo bliskie urzeczywistnieniu. W naszym mieście stworzymy miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom – bezpieczne, ciekawe, estetyczne i funk-cjonalne. Wreszcie na powyższe pytanie będziemy mogli odpowie-dzieć – TAK.
Place miejskie są miejscem, gdzie dokonuje się wymiana energii między ludźmi, gdzie ludzie się widzą, gdzie miasto się widzi.
Chcemy, żeby Słupsk także miał swoje serce –
w miejscu Starego Rynku – przywrócimy to miejsce mieszkańcom, by Stary Rynek zachował swój tradycyjny wymiar w Nowym współ-czesnym wydaniu.
Dziś Stary Rynek nie spełnia ani tradycyjnej, ani nowoczesnej funkcji. Jest mało atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Zmienimy to zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

2. Od pomysłu, poprzez
konsultacje, do realizacji!

Już 15 lat temu zakładaliśmy sukcesywne przekształcenie środmie-ścia w strefę dominacji ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie dogodnej obsługi ludności komunikacją zbiorową, co zostało zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” z dnia 30 listopada 2005 roku. Świadczy to o konsekwencji i determinacji słupskiego samorządu
w realizacji zamierzeń, ale także spójnym i proekologicznym myśle-niu obejmującym wszystkie grupy społeczne i ich potrzeby.
Warto dodać, że wspomniany wyżej MPZP powstał na bazie ogólnopolskiego konkursu na koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania Starego Rynku, który zorganizowany został w 2000 roku. Zadbano w ten sposób o transparentność i różnorodność wizji urbanistycznej.
Później konsekwentnie dążyliśmy do realizacji założeń, by w 2018 roku przeprowadzić szeroko konsultowany, ogólnopolski kon-kurs realizacyjny na koncepcję zagospodarowania Starego Rynku.

 

3. Już nie tylko plany, ale
działanie!

Od wielu lat czekaliśmy na gruntowną przebudowę Starego Rynku umożliwiającą wykorzystywanie jego przestrzeni pod funkcje spo-łeczne, gospodarcze, kulturalne i centrotwórcze, przywracając tym samym należną mu rangę.

Stary Rynek miejscem spotkań,
rekreacji i odpoczynku.

Już niedługo będzie to miejsce bezpieczne dla pieszych
i rowerzystów – bez barier architektonicznych.
Spotkamy tam strefę ogródków gastronomicznych, gdzie bę-dziemy mogli skorzystać z usług przedsiębiorców.
Nie zabraknie miejsc do wypoczynku, w tym mebli miejskich, które wspólnie z Państwem wybierzemy
w trakcie konsultacji wczesną jesienią.
O walory estetyczne zadbają liczne nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, a także podświetlona fontanna dodająca uroku i ochłody w ciepłe, letnie miesiące.
Stary Rynek będzie zielony – tak jak dumnie możemy mówić o Słupsku, zielonym mieście. Dokonamy nasadzeń nowych 22 drzew, ponad 200 krzewów, 200 bylin i traw oraz niespełna 1800 roślin ce-bulowych.

Nowe miejsca parkingowe

Istniejące miejsca postojowe zlokalizowane przy płycie Starego Rynku, w dotychczasowej liczbie, zostaną przeniesione na obszar za dawnym Kinem Milenium (dzisiejszy obiekt handlowy).
Dzięki temu uporządkujemy przestrzeń za wspomnianym obiektem udostępniając jednocześnie kierowcom możliwość parkowania dosłownie obok obszaru objętego inwestycją.
Oprócz wspomnianego nowego, „zielonego” parkingu, a wzdłuż ul. Grodzkiej i ul. Piekiełko, rozbudowane będą miejsca postojowe do parametrów umożliwiających parkowanie ukośne, co znacząco zwiększy ilość stanowisk parkingowych.
Dzięki takim działaniom nic nie zostanie zabrane – a wręcz przeciwnie – dodane.
Piesi, rowerzyści i kierowcy – potrzeby wszystkich grup i uczestników życia społecznego zostaną wreszcie zaspokojone.

Nowa organizacja ruchu przyjazna mieszkańcom

Płyta Starego Rynku i drogi przylegające (oprócz jezdni w ciągu ul. Grodzkiej) zostaną uwolnione od ruchu samochodowego. Mieszkańcy i turyści będą mogli bezpiecznie korzystać z usług dostępnych w rejonie Rynku, a kierowcy zostawiać swoje pojazdy w odległości kilkunastu metrów dalej od płyty.
Po przebudowie, obejmującej także zmianę nawierzchni na bitumiczną i korekcie przebiegu – zwłaszcza w rejonie skrzyżowania z ul. Kowalską i Mostnika, na ulicy Grodzkiej nadal możliwy będzie ruch dwukierunkowy na obecnych zasadach. Analogiczne rozwiązania zostaną zastosowane na ul. Zamenhofa.
Z dotychczasowej dwukierunkowej na jednokierunkową zmieni się organizacja ruchu na ul. Piekiełko, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grodzką do skrzyżowania z ul. Zamenhofa, co uporządkuje zasady ruchu na całej ulicy.
Jednocześnie, w celu zapewnienia dojazdu samochodów dowożących towar do lokali użytkowych przy Starym Rynku, w ustalonych godzinach możliwy będzie ruch dwukierunkowy na odcinkach znajdujących się
w osi ul. Bema i Nowobramskiej.

A kiedy to wszystko się zmieni?

Wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach przebudowy Starego Rynku podzieliliśmy na trzy główne etapy.
Pierwszy etap – zakładana realizacja – II i III kwartał 2022 r. Ten etap obejmuje budowę „zielonego” parkingu i zmianę organizacji ru-chu na ul. Piekiełko i Zamenhofa. Zabezpieczamy w ten sposób po-trzeby kierowców, którzy w żaden sposób nie zostaną postawieni w sytuacji, w której na skutek inwestycji nie będą mogli parkować w sąsiedztwie Rynku.
Drugi etap – planowany na III i IV kwartał 2022 r.
W tej fazie przebudujemy ul. Grodzką.
Trzeci etap – zakładany start realizacji IV kwartał 2022 r., a za-kończenie w II kwartale 2023 r. Wchodzimy w przebudowę i podział na strefy płyty Rynku.
4. Mamy to!

Place wielkich miast w obecnej formie, bardziej okazałe, nazywane nieraz salonem miasta, wywodzą się z renesansowych miast wło-skich, gdzie w czasach odrodzenia sięgnięto do antycznych rozwią-zań, udoskonalając ich formę.
Renesansowym i barokowym placom dodano bogactwa i splendoru. W ten sposób wyznaczono standardy urbanistyczne nowożytności.
Współcześnie plac miejski nie może być i w znakomitej więk-szości miast nie jest ani swoistym muzeum, ani parkiem, ani parkin-giem, ani miejscem klasycznego targowiska.
Plac miejski pełnił zawsze wiele istotnych funkcji społecznych i kolejne miasta odzyskują te tereny dla mieszkańców. Od początku istnienia miast place miejskie pozostają, obok ulic, najważniejszym elementem przestrzeni publicznej. I my w Słupsku także, już za chwilę, będziemy mieli takie miejsce – dla siebie.
ν

W należącym do samorządu powiatu słupskiego pałacu od 2019 roku prowadzone były prace renowacyjne elewacji. Kompleksowy remont czterech stron budynku to inwestycja o wartości ponad 2,5 mln złotych, dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą ponad 866 tys. złotych.

Prace zakończyły się w połowie 2021 r., a efekty są spektakularne. Dodatkowo we wnętrzu obiektu prowadzone były prace mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. Wartość tej inwestycji to ponad 1,3 mln złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here