Rewitalizacja Słupska cz.2

0
263
- reklama -

Przedstawiamy kolejne działania wykonane w ramach rewitalizacji  Słupska, zakładającej optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań obszaru interwencji oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. W ramach realizacji projektu rewitalizacji naszego Miasta, wypracowaliśmy własne rozwiązania i dobre praktyki, którymi dzielimy się z Państwem w marcowym oraz bieżącym wydaniu „Tramwaju Słupskiego”.

Nowa jakość edukacji

Celem wiodącym programów wspierających szkolnictwo jest podniesienie jakości kształcenia we wszystkich typach szkół oraz wsparcie uczniów w przezwyciężaniu trudności i rozwijaniu talentów. Projekty realizowano w 11 szkołach zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

     Zakres projektów obejmował m.in.: organizację zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy w nauce oraz z orzeczeniami, zwiększenie szans rozwojowych uczniów uzdolnionych, organizację specjalistycznych kursów dla młodzieży i nauczycieli, doradztwo zawodowe, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

     Za szczególnie istotne uznaliśmy działania mające na celu podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w mieście oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Szkoły zaangażowane w projekt wyposażone zostały w specjalistyczny sprzęt, a sale lekcyjne i warsztatowe przystosowano do potrzeb nowoczesnych zajęć zawodowych.

Przebudowa kamienicy

Otto Freundlicha

W wyremontowanej kamienicy przy ul. Tuwima 34 w której urodził się i mieszkał malarz Otto Freundlich, powstało centrum wsparcia społecznego i gospodarczego.

     Prace renowacyjne rozpoczęły się w marcu 2018 r. i polegały na adaptacji dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza. Zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków odrestaurowano zachowane elementy drewniane: część zabytkowej podłogi, stolarkę drzwiową oraz dwie klatki schodowe. Budynek wyposażono w zewnętrzną windę osobową i system wentylacji mechanicznej.

     By ułatwić poruszanie się po obiekcie osobom niewidomym i słabowidzącym w pomieszczeniach zastosowano kontrastową kolorystykę ścian i stolarki oraz piktogramy z alfabetem Braille`a.

     W budynku swoją siedzibę znalazły: Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, mieszkanie terapeutyczne, sala sensoryczna oraz Dom Startupów.

Teleopieka

Nowoczesny system teleopieki z elementami telemedycyny, działający w oparciu o telefonię GSM i umożliwiający lokalizowanie seniora, zapewnia podopiecznym najwyższą jakość usług.

     Celem usługi jest podniesienie jakości życia seniorów, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich samodzielności oraz umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Usługa jest bezpłatna, a monitoringiem objętych zostało 250 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.

     Podopieczni objęci są całodobowym monitoringiem doświadczonych ratowników medycznych. Dane przesyłane są do platformy Comarch e-Care, która umożliwia indywidualizację parametrów dla każdego użytkownika. W mieszkaniach podopiecznych instalowane są detektory tlenku węgla i gazów palnych.

Elementy usługi:

  • gotowość do przyjmowania zgłoszeń użytkowników (wciśnięcie przycisku SOS, niepokojące pomiary czy przekroczenie normy wykryte przez detektor) przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
  • weryfikacja zgłoszenia, kontakt z rodziną lub wezwanie służb ratunkowych,
  • kontrolny kontakt z podopiecznymi, nawet bez wystąpienia niepokojących sygnałów,
  • łączenie podopiecznych niewymagających interwencji służb ratunkowych z Lokalnym Punktem Koordynującym w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia i informacji,
  • raportowanie zdarzeń, zgłoszeń, podjętych działań i wyników.

Dom Startupów

Na ostatniej kondygnacji zrewitalizowanej kamienicy zlokalizowano Dom Startupów, którego zadaniem jest wsparcie młodych kreatywnych osób w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

     Początkujący przedsiębiorcy znajdą tu bezpłatną przestrzeń biurową oraz wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów i doświadczonych przedsiębiorców. Oferta Domu Startupów obejmuje również wsparcie księgowo-prawne, marketingowe, IT, a także szkolenia i indywidualne doradztwo.

     Ponadto do dyspozycji użytkowników jest w pełni wyposażona sala konferencyjna i zaplecze kuchenne. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Odtworzenie zieleni i tworzenie klinów zieleni

Projekt rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej w obszarze rewitalizacji objął m.in Plac Powstańców Warszawskich i Park Waldorffa wraz z Placem Kostkowskiego. Miejsca te wzbogacone zostały o nową szatę roślinną, głównie rodzimych gatunków, co przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej miasta.

     Zakres prac objął likwidację barier architektonicznych (schody, krawężniki), wymianę zniszczonych nawierzchni chodników, wytyczenie nowych przejść dla pieszych oraz modernizację istniejącego i budowę nowego oświetlenia. Wymienione zostały tablice informacyjne, ławki i kosze na śmieci. Na Placu Powstańców Warszawskich pojawiła się fontanna, a w Parku Waldorffa niewielki zdrój przy pomniku Szymanowskiego.

     Modernizacja terenów zielonych w mieście to także działania związane z realizacją projektu „Słupskie kliny zieleni”, dzięki któremu na obszarze rewitalizowanym powstały dwa nowe skwery i odtworzona została zieleń przyuliczna. Głównym celem projektu było stworzenie w przestrzeni całego miasta licznych zielonych enklaw, w których mieszkańcy mogą wypocząć w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Kolejnym elementem wzbogacania przestrzeni o tereny zielone są Słupskie Trawniki Deszczowe, które nie tylko staną się bogatą, estetyczną oazą zieleni, ale także przez liczne elementy przestrzenne zatrzymujące wodę, w tym niecki filtracyjne, muldy chłonne, ogrody deszczowe, powodują zmniejszenie spływu wód opadowych do kanalizacji. Realizacja tego zadania rozpocznie się w tym roku.

Remont podwórek na Podgrodziu i w Śródmieściu

Rewitalizacja podwórek polega na kompleksowej przebudowie największych przestrzeni wewnątrzkwartało-
wych w mieście. W 2019 r. zakończono modernizację podwórka pomiędzy ulicami: Długą, Polną, Ogrodową i Deotymy. W zaniedbanej i pustej dotychczas przestrzeni pojawił się plac zabaw, siłownia plenerowa oraz miejsca odpoczynku z ławkami i stolikami do gry w szachy.

     Przebudowano ciągi piesze i pieszojezdne z miejscami postojowymi, wykonano oświetlenie i monitoring wizyjny. Istniejąca zieleń została uporządkowana i wzbogacona o nowe nasadzenia.

     W 2021 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne, obejmujące podwórko na Podgrodziu ograniczone ulicami: Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolną i zabudowaniami klasztornymi. W efekcie powstanie nowa wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, będąca atrakcyjną strefą relaksu i integracji społecznej.

Centrum Inicjatyw Społecznych

i Artystycznych

 

Adaptacja i rozbudowa budynku dawnej wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wzbogaciła ofertę kulturalną obszaru rewitalizacji oraz zwiększyła udział mieszkańców w życiu społecznym, w tym kulturalnym miasta.

     Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zyskał nową przestrzeń do realizacji działań kulturalnych, animacyjnych i artystycznych. W obiekcie powstała scena kameralna wraz z pełnym zapleczem scenicznym i widownią na 240 osób. Powstały także pracownie warsztatowe i społeczne.

     Zagospodarowany został teren pomiędzy budynkiem starej wozowni a obiektem Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”. Nowa aranżacja przestrzeni polegała na budowie chodników i dróg dojazdowych z miejscami parkingowymi. Pojawiły się też elementy małej architektury, nasadzenia zieleni i energooszczędne oświetlenie.

Węzeł transportowy

Nowy dworzec autobusowy w rejonie ulicy Towarowej, integrujący linie miejskie i dalekobieżne, połączony tunelem z dworcem kolejowym to podstawowe zadanie  tzw. węzła transportowego Słupska wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę.

     Inwestycja przyczyni się do integracji transportu indywidualnego, kołowego i szynowego oraz znacząco poprawi komfort komunikacyjny pomiędzy dwiema częściami miasta. Umożliwi podróżującym dogodną zmianę środka transportu, a mieszkańcom – sprawny dojazd do celu.

     W efekcie powstanie nowy układ drogowy zapewniający włączenie węzła w system dróg wyższego rzędu. Powstaną bezpłatne parkingi „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”, nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe.

     Budowa węzła przesiadkowego połączona jest z zakupem nowych autobusów i wprowadzeniem systemu biletu elektronicznego.

     Słupska rewitalizacja ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględnić aspekty: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe związane zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

     Proces rewitalizacji złożony z sekwencji działań naprawczych, prowadzonych w różnych skalach i wymiarach, stał się bardzo istotnym elementem kształtującym nasze Miasto i stanowi jedno z głównych zadań polityki miejskiej nastawionej na poprawę warunków życia nie tylko osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, ale wszystkich mieszkańców Słupska i jego obszaru funkcjonalnego.

Rewitalizacja Miasta Słupska odbywa się m.in. w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here